هلال احمر
صلح، نماد نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز است و جمعیت هلال احمر پیام آور این الگوی ارزشمند در عرصه بین المللی و گویای حقِ حیات قائل شدن برای هر ایده و عقیده ای است.
جمعه ٢٩ شهريور ١٣٩٨
برگزاری  دوره ی آموزشی کمک های اولیه و مدیریت بحران جمعیت هلال احمر خراسان شمالیآموزش تخصصی  نجاتگران خراسان شمالی برای  طرح نوروزینشست صمیمی  معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان اسکان وامدادرسانی به مسافرین اتوبوس درراه مانده توسط نجاتگران جمعیت هلال احمربجنورد.رهاسازی و هدایت خودروهای گرفتار در برف وکولاک در پایگاه جاده ای تنگه رازحضور۲۰سرگروه ازاعضای جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در کارگاه آموزشی طرح پیمان
برگزاری دوره ی آموزشی کمک های اولیه و مدیریت بحران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی
برگزاری دوره ی آموزشی کمک های اولیه و مدیریت بحران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی
برگزاری دوره ی آموزشی کمک های اولیه و مدیریت بحران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی
آموزش تخصصی نجاتگران خراسان شمالی برای طرح نوروزی
آموزش تخصصی نجاتگران خراسان شمالی برای طرح نوروزی
آموزش تخصصی نجاتگران خراسان شمالی برای طرح نوروزی
نشست صمیمی معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان
نشست صمیمی معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان
نشست صمیمی معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان
اسکان وامدادرسانی به مسافرین اتوبوس درراه مانده توسط نجاتگران جمعیت هلال احمربجنورد.
اسکان وامدادرسانی به مسافرین اتوبوس درراه مانده توسط نجاتگران جمعیت هلال احمربجنورد.
اسکان وامدادرسانی به مسافرین اتوبوس درراه مانده توسط نجاتگران جمعیت هلال احمربجنورد.
رهاسازی و هدایت خودروهای گرفتار در برف وکولاک در پایگاه جاده ای تنگه راز
رهاسازی و هدایت خودروهای گرفتار در برف وکولاک در پایگاه جاده ای تنگه راز
رهاسازی و هدایت خودروهای گرفتار در برف وکولاک در پایگاه جاده ای تنگه راز
حضور۲۰سرگروه ازاعضای جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در کارگاه آموزشی طرح پیمان
حضور۲۰سرگروه ازاعضای جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در کارگاه آموزشی طرح پیمان
حضور۲۰سرگروه ازاعضای جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در کارگاه آموزشی طرح پیمان
دوره‌ی آموزش غیرحضوری آمادگی در برابر مخاطرات
دوره‌ی آموزش حضوری کمک‌های اولیه


نام سایت نام سایت نام سایت


هلال احمر